تمرین آذرماه ارکستر ماهان یک هفته زودتر برگزار میشود