فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

۱۳۹۸/۰۵/۱۱

فایل صوتی درس بیستم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا می گردد. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود مرغ […]
۱۳۹۸/۰۵/۱۰

فایل صوتی درس نوزدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود آهنگ سحر: […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۹

فایل صوتی درس هجدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا می گردد. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود عزیزم […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۸

فایل صوتی درس هفدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان سکوت اجرا میگردد. تمرین اول: دانلود تمرین دوم و سوم: دانلود […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۶

فایل صوتی درس شانزدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و در اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود *این […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

فایل صوتی درس پانزدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد. تمرین اول: دانلود *تمرین اول در چاپ دوم […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۲

فایل صوتی درس چهاردهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی نگاشته شده. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود موسیقی ملل: […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۱

فایل صوتی درس سیزدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی نگاشته شده. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: […]
۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب اول)

توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا می گردد. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین […]