فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

1399/06/09

فایل صوتی درس بیستم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس بیستم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/06/09

فایل صوتی درس نوزدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس نوزدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/06/08

فایل صوتی درس هجدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس هجدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/06/07

فایل های صوتی درس هفدهم(کتاب سوم)

فایل های صوتی درس هفدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان […]
1399/06/04

فایل صوتی درس شانزدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس شانزدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/05/31

فایل صوتی درس پانزدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس پانزدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/05/27

فایل صوتی درس چهاردهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس چهاردهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/05/06

فایل صوتی درس سیزدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس سیزدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
1399/05/04

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب سوم)

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب سوم) به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار […]
× پیغام به مدیر فروشگاه