فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

1398/11/06

فایل صوتی درس دهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس دهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود مجنون نبودم: دانلود
1398/11/03

فایل صوتی درس نهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس نهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود تمرین چهارم: دانلود گل سنگم: دانلود
1398/11/02

فایل های صوتی درس هشتم(کتاب دوم)

فایل های صوتی درس هشتم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود تمرین چهارم: دانلود به رهی دیدم برگ خزان(قسمت اول)
1398/11/01

فایل صوتی درس هفتم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس هفتم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود آهنگ الهی: دانلود
1398/10/25

فایل صوتی درس ششم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس ششم(کتاب دوم): تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود آهنگی در شور: دانلود
1398/10/16

فایل صوتی درس پنجم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس پنجم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود جوجه لریم: دانلود
1398/10/10

فایل صوتی درس چهارم(کتاب اول)

تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود برگ زرد: دانلود
1398/10/09

فایل صوتی درس سوم(کتاب دوم)

تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود گلچهره: دانلود
1398/10/08

فایل های صوتی درس دوم(کتاب دوم)

تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود دیدی که رسوا شد دلم: دانلود