فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

1398/12/08

فایل صوتی درس بیستم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس بیستم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود سرزمین من: دانلود
1398/12/08

فایل صوتی درس نوزدهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس نوزدهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود دالکه: دانلود
1398/12/07

فایل صوتی درس هجدهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس هجدهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود چهارمضراب: دانلود
1398/12/06

فایل صوتی درس هفدهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس هفدهم(کتاب دوم) توجه: تمرینات این درس در چاپ جدید ویرایش شده است. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود تمرین چهارم: […]
1398/12/05

درس شانزدهم(کتاب دوم)

درس شانزدهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود ساری گلین: دانلود
1398/12/04

فایل صوتی درس پانزدهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس پانزدهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود بزران: دانلود
1398/11/28

فایل صوتی درس چهاردهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس چهاردهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود شمع رقصان: دانلود
1398/11/21

فایل صوتی درس سیزدهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس سیزدهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود چهار باغ: دانلود
1398/11/14

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس دوازدهم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: این تمرین از لحاظ صدادهی کاملا مشابه تمرین اول است و تنها شکل نوشتاری آن با […]