آخه مطربی هم شد کار

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

مطربی هم شد کار؟!

استاد “اسماعیل مهرتاش” در دوران کودکی کمانچه ای با استفاده از کدوی حلوایی و موی اسب و یک سیخ کباب برای خود ساخته بود و خانواده […]