2018/12/28

جوزف لوین

آشفتگی ذهنی علت اصلی ناتوانی در اجرای صحیح یک قطعه موسیقی است. ساده ترین قطعه خود را برداشته و با سرعت عادی بنوازید. ذهن خود را […]
× 09339626002