1397/08/08

چرا یادگیری کمانچه و ویلن دشوار است

بیشترین دلیل این موضوع به متدهای آموزشی که در حال حاضر در آموزشگاه ها تدریس میشود برمیگردد؛ این متدها با کوک “می لا ر سل” که […]