برچسب: آموزش کتاب بهارکمانچه

  • درس اول(کتاب اول)

    توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. درس اول از کتاب اول “آی تال” اهداف: آشنایی با اولین نت موسیقی، یادگیری آرشه کشی صحیح، اجرای کشش های چهار…

  • درس دوم(کتاب اول)

    توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. در صورتی که درس اول را نگذارنیده اید اینجا را کلیک کنید. درس دوم اهداف: تقویت آرشه کشی و آشنایی با…

  • درس سوم(کتاب اول)

    توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید. درس سوم از کتاب اول آی تال اهداف: یادگیری…

× 09339626002