آموزش کمانچه از ابتدا

۱۳۹۸/۰۲/۲۰

چرا کتاب بهار کمانچه!

کتاب “بهار کمانچه” برای آموزش ساده و روان به هنرجویان کمانچه نوشته شد و تنها پس از گذشت سه ماه از انتشار آن به عنوان پر […]