2018/11/08

آکورد

آکورد به چند صدا که همزمان با هم شنیده شوند گویند. آکوردها به چند دسته تقسیم میشوند و ساده ترین آنها آکوردهای سه صدایی میباشد که […]
× 09339626002