2019/02/26

آکورد

اجرای همزمان چند نت را آکورد یا آکور گویند.
× 09339626002