۱۳۹۷/۱۲/۰۷

آکورد

اجرای همزمان چند نت را آکورد یا آکور گویند.