1397/12/07

آکورد

اجرای همزمان چند نت را آکورد یا آکور گویند.
× واتساپ فروشگاه