2017/09/04

اعتراض به لغو کنسرت

خانواده ای مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها، راهپیمایی ۶۰ روزه‌ای را با شعار “حق داریم آوازهای سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم” شروع کرده اند. […]
× 09339626002