2018/08/31

نت سکوت!

در موسیقی که آواها حرف اول را میزنند، این نت گاهی به اندازه یک ضربه، سکوت میکند. بدون این نت، اکثر آهنگ ها خراب مى شوند […]
× 09339626002