2018/12/06

یک قطره اشک

استاد حسن کسایی می گوید: روزی پیر مردی که استاد موسیقی بود و اهل ایتالیا، در مجلسی رو به حاضران کرد و گفت: موسیقی شما یک […]
× 09339626002