ای خاکت سرچشمه هنر

2019/05/25

متن تصنیف ای ایران

ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای […]
× 09339626002