2018/09/19

آواز خواندن داروی طبیعی استرس

آواز خواندن باعث ترشح اندورفین می‌شود که هورمون احساس خوب مغز است و منجر به احساس خوشبینی و شادی برای ما می‌شود. آواز خواندن همچنین می‌تواند […]
× 09339626002