2019/01/14

تعریف ملودی

اجرای نت های یک قطعه موسیقی که ممکن است به صورت زنجیره ای و پشت سر هم و یا به صورت پرشی و گسسته صورت گیرد […]
× 09339626002