برچسب: تعریف کلیدسل

  • کلید سل

    نشانه ای است که در روی خط دوم از خطوط حامل نوشته میشود و به معنای این است که اگر نتی روی خط دوم قرار بگیرد صدای “نت سل” را خواهد داشت و جایگاه سایر نت های موسیقی را میتوان از روی این نشانه فهمید.

× 09339626002