2019/03/19

کلید سل

نشانه ای است که در روی خط دوم از خطوط حامل نوشته میشود و به معنای این است که اگر نتی روی خط دوم قرار بگیرد […]
× 09339626002