1397/12/28

کلید سل

نشانه ای است که در روی خط دوم از خطوط حامل نوشته میشود و به معنای این است که اگر نتی روی خط دوم قرار بگیرد […]
× واتساپ فروشگاه