2019/01/18

تفاوت نوازنده آماتور و حرفه ای

-هنرجوی حرفه ای آن قدر پافشاری می کند تا قطعه را تمام کند ولی آماتور قطعات را ناقص می نوازد و هر بار دنبال قطعه جدیدی […]
× 09339626002