1397/08/27

متن جان مریم

گل سرخ و سپیدُم کی می آیی بنفشه برگ بیدُم کی می آیی تو گفتی گل در آید من می آیُم تو گفتی گل در آید […]
× واتساپ فروشگاه