2018/11/18

متن جان مریم

گل سرخ و سپیدُم کی می آیی بنفشه برگ بیدُم کی می آیی تو گفتی گل در آید من می آیُم تو گفتی گل در آید […]
× 09339626002