جایگاه نت دو روی کمانچه

2019/03/24

درس شانزدهم(کتاب اول)

درس شانزدهم (کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان […]
× 09339626002