1397/08/29

متن آهنگ هرکسی کسی دارد

هر کسی کسی دارد، یار نو رسی دارد من هم تو را دارم جانم، هم تو را نگه دارم  ای جانم هم تو را نگه دارم  […]
× واتساپ فروشگاه