دانستنی های موسیقی

2019/02/13

نوانس

به شدت نواخت یک نت موسیقی نوانس(Nuance) گفته می‌شود. نوازنده یا خواننده از طریق علایم مشخصی شدت اجرای نت را کنترل می‌کند که برای مثال علائم […]
2018/05/21

‍ لطفا فرصت را به فرد با لیاقت تری بدهید!

-اگر یک روز تمرین نکنید، خودتان متوجه آن خواهید شد. -اگر دو روز تمرین نکنید، دوستانتان متوجه آن خواهند شد. -اگر سه روز تمرین نکنید تمام […]
× 09339626002