2018/03/30

آیا می خواهید در مدرسه و دانشگاه موفق تر باشید؟!

دانش آموزانی که به نوعی با موسیقی در ارتباط هستند در مدرسه و دانشگاه موفق ترند؛ چراکه موسیقی از طریق تحریک فرد برای دقت بیشتر نسبت […]
× 09339626002