2018/12/03

اهمیت نت خوانی

برای نوازنده ای که قطعه ای در سطح تکنیک خود تمرین می کند، بهره گیری از نت خوانی راهی است که او را قادر میسازد تا […]
× 09339626002