2018/12/19

دستگاه موسیقی

آموزش موسیقی در دانشکده مجازی موسیقی هر دستگاه، از نغمه‌هایی تشکیل می‌شود و هر نغمه، شامل تعدادی گوشه است. گوشه، کوچک‌ترین واحد سازنده ی هر دستگاه […]
× 09339626002