دستگاه های ایرانی

1397/03/30

استاد عبدالباسط

استاد عبدالباسط درحال نواختن عود. وی به دستگاه های موسیقی ایرانی تسلط کامل داشت.
× واتساپ فروشگاه