2019/01/01

دکتر مارتا بت

موفقیت در موسیقی به این معنا نیست که چه تعداد قطعه برای نواختن از حفظ باشیم؛ بلکه کیفیت اجرای آنها مهم است. نوازندگانی را میشناسم که […]
× 09339626002