2019/03/04

دینامیک

زمانی که به یک قطعه موسیقی گوش میدهیم، متوجه می شویم که در جاهایی از قطعه، صدای سازها بلندتر و در جاهایی کمتر شنیده می شوند؛ […]
× 09339626002