1397/12/13

دینامیک

زمانی که به یک قطعه موسیقی گوش میدهیم، متوجه می شویم که در جاهایی از قطعه، صدای سازها بلندتر و در جاهایی کمتر شنیده می شوند؛ […]
× واتساپ فروشگاه