1397/03/31

به بهانه روز جهانی موسیقی

۴۰ سال اهانت صداوسیما به شعور مردم! -آیا میدانستید در بین هفت هنر جهان، موسیقی هنر اول است ولی این هنر در رسانه ی ملی با […]
× واتساپ فروشگاه