ز من نگارم محمدرضاشجریان

2019/05/01

ز من نگارم

زمن نگارم عزیزم خبر ندارد  به حال زارم عزیزم نظر ندارد خبر ندارم من از دل خود دل من از من عزیزم خبر ندارد کجا رود […]
× 09339626002