ز من نگارم محمدرضاشجریان

1398/02/11

ز من نگارم

زمن نگارم عزیزم خبر ندارد  به حال زارم عزیزم نظر ندارد خبر ندارم من از دل خود دل من از من عزیزم خبر ندارد کجا رود […]
× واتساپ فروشگاه