2019/03/24

ساز خودخواهی!

زمانی موسیقی زندگی زیبا و دلنواز میشود که هرکس ساز خودخواهی خودش را کنار بگذارد و هماهنگ با همه هستی با مهر و برای معبود بنوازد. […]
× 09339626002