2019/05/07

بتهوون

یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش است. بتهوون
× 09339626002