1397/07/27

موسیقی رسالت انبیاست

سخنان شنیدنی دکتر الهی قمشه ای درباره ی موسیقی
1397/05/29

ویکتور هوگو

که “موسیقی آن چیزی را بیان می کند که نه می تواند در قالب کلمات جاری شود و نه می تواند خاموش بماند.” ویکتور هوگو asoa.ir
× واتساپ فروشگاه