2018/10/19

موسیقی رسالت انبیاست

سخنان شنیدنی دکتر الهی قمشه ای درباره ی موسیقی
2018/08/20

ویکتور هوگو

که “موسیقی آن چیزی را بیان می کند که نه می تواند در قالب کلمات جاری شود و نه می تواند خاموش بماند.” ویکتور هوگو asoa.ir
× 09339626002