2019/02/16

متن تصنیف به سوی تو

به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپیده دم آیم، مگر تو را جویم، بگو کجایی نشان تو، گه از زمین گاهی، […]
× 09339626002