علت صدا ندادن ساز

2019/11/27

چرا صدای ساز من در نمیاد؟!

چرا سازی که تازه خریدم هر کاری می کنم صداش در نمیاد؟! به چند دلیل ممکنه این اتفاق بیافته؛ اول از همه اینکه ممکنه ساز شما […]
× 09339626002