فایل صوتی درس هفتم کتاب دوم

2020/01/21

فایل صوتی درس هفتم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس هفتم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود آهنگ الهی: دانلود آهنگ های قابل اجرا برای این درس: ۱-Asturias(اسپانیایی، دانلود رایگان) ۲-از کرخه […]
× 09339626002