محل جاگذاری انگشتان سیم اول

1398/01/03

درس هفدهم (کتاب اول)

درس هفدهم (کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان […]
× واتساپ فروشگاه