2018/07/01

ویژگی های یک معلم موسیقی

کلی ۱. معلم موسیقی خوب خود را محدود به یک کتاب آموزشی نمیکند. کتابهای آموزشی تنها قطعاتی هستند که توسط یک معلم دیگر گرد آوری شده […]
× 09339626002