منابع کنکورارشدموسیقی

2019/01/25

منابع کنکورکارشناسی ارشد موسیقی

-سازشناسی ایرانی: ۱- سازشناسی ایرانی، محمد رضا درویشی – ارفع اطرائی ۲- سازهای ایران، دکتر محمد تقی مسعودیه ۳- سازشناسی، پرویز منصوری -سازشناسی غربی: ۱- ارکستراسیون، […]
× 09339626002