۱۳۹۷/۰۳/۱۸

فریدریش نیچه

زندگی بدون موسیقی اشتباهی بیش نیست. فریدریش نیچه