1397/03/18

فریدریش نیچه

زندگی بدون موسیقی اشتباهی بیش نیست. فریدریش نیچه
× واتساپ فروشگاه