وحید سرابی مدرس ویلن

۱۳۹۶/۰۳/۱۸

وحید سرابی، مدرس کمانچه و ویلن

هیچ ساز سختی وجود ندارد! نحوه ی آموزش به یادگیری سریع و راحت کمک میکند. وحید سرابی مدرس کمانچه و ویلن