برچسب: چرا ساز گران میشود

  • چرا ساز گران میشود؟!

    گاه گاهی سازی میسازد باچوب می فروشد به شما تا با آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود.چه خیالی….. آنگاه که هرکس از راه میرسد پای در کفش سازنده میکند، ازبزرگان تا خردان، نمایشگاه میزنند، ابداع میکنند، ثبت میکنند، ساز پر شور قنبری ها به نام میکنند‌، بی آنکه در زندگانی،…

× 09339626002