1397/12/29

میزان نما

میزان نما که گاهی اوقات به اشتباه کسر میزان گفته میشود؛ دو عدد بر روی هم است که در اول قطعات موسیقی بعد از علامت “کلید […]
× واتساپ فروشگاه