1397/08/04

مفهوم پاساژ در موسیقی

پاساژ در واقع وصل دو قسمت مهم یک قطعه ی موسیقی با حرکت درجه به درجه(متصل) میباشد و خود کلمه ی پاساژ نیز به معنای گذرگاه […]
× واتساپ فروشگاه