1397/05/10

چرا ساز گران میشود؟!

گاه گاهی سازی میسازد باچوب می فروشد به شما تا با آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود.چه خیالی….. آنگاه که هرکس […]
× واتساپ فروشگاه