2018/10/15

گوش سالم

پوست گوش نازک‌ترین پوست بدن انسان میباشد و با فشارهای گوش‌ پاک‌کن می‌تواند زخم شود و در صورتی که گوش ‌پاک‌کن زیاد به داخل گوش برده […]
× 09339626002