اوایل خیلی انگیزه برای یادگرفتن سازم داشتم ولی حالا دلسرد شدم!