توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس اول را نگذارنیده اید اینجا را کلیک کنید.
درس دوم

اهداف: تقویت آرشه کشی و آشنایی با کشش های(دیرند) یک ضربی

در تمرین اول این درس شکل سکوت ها تغییر یافته است. این نوع سکوت یک ضرب پا میباشد و همچنین دایره های تو خالیی که دارای دسته ای رو به سمت بالا بودند نیز اکنون سیاه شده اند که باتوجه به شکل آنها این نوع از نت با صدای “دو” دارای کشش یک ضرب پا میباشد. با این تفاسیر تمرین اول بدین شکل اجرا میشود؛ یک ضرب سکوت، یک ضرب حرکت آرشه به سمت راست، یک ضرب سکوت و سپس یک ضرب حرکت آرشه به سمت چپ و این مراحل تا میزان آخر تکرار میگردد.

در تمرین دوم بلافاصله سکوت دو ضربی همانند تمرین سوم درس قبل آمده است و سپس دو نت صدا دار یک ضربی که میزان اول بدین شکل اجرا میگردد؛ دو ضرب سکوت، یک ضرب آرشه ی راست و سپس یک ضرب آرشه ی چپ و میزان های بعدی نیز به همین شکل اجرا میگردند.

تمرین سوم همان تمرین دوم است با این تفاوت که بجای دو ضرب سکوت، یک نت صدا دار دو ضربی قرار گرفته و میزان اول بدین شکل اجرا میگردد؛ دوضرب آرشه ی راست، یک ضرب آرشه ی چپ، یک ضرب آرشه ی راست. میزان دوم؛ دوضرب آرشه ی چپ، یک ضرب آرشه ی راست، یک ضرب آرشه ی چپ و دو میزان بعدی نیز به همین شکل اجرا میگردد.

تمرین چهارم برعکس تمرین سوم است؛ بدین صورت که ابتدا یک ضرب آرشه ی راست، یک ضرب آرشه ی چپ و در آخر دو ضرب آرشه ی راست، میزان بعد یک ضرب آرشه ی چپ، یک ضرب آرشه ی راست، دو ضرب آرشه ی چپ و کل این مراحل در دو میزان بعدی تکرار میگردد.

در پایان این درس یک آهنگ ساده و کوتاه با صدای نت “دو” نوشته شده تا از همین ابتدا هنرجویان بتوانند شعر را با موسیقی تلفیق نمایند؛ بدین صورت که شعر پایین آهنگ را ابتدا بخش نموده و هر بخش یا هجا را با اجرای یک نت می خوانند، البته برای سهولت این کار قبلا انجام شده و زیر هر نت هجای مربوط به آن نیز نوشته شده و طبیعتا هنرجو باید هجاهایی که زیر بخش های دو ضربی است را کشیده تر و هجاهایی که زیر نت های یک ضربی نوشته شده را کوتاه تر بخواند.

تذکر: هنرجویان گرامی باید دقت داشته باشند که یادگیری موسیقی با چند بار زدن تمرینات و تمام کردن کتاب میسر نمی گردد و چه بسا خیلی از هنرجویان درس ها را به سرعت پشت سرگذاشته و کتاب را تمام نموده اند ولی به دلیل اینکه برای هر درس وقت کافی اختصاص نداده اند، در شروع کتاب بعدی دچار مشکلات فراوانی شده اند که از مهمترین آنها ناتوانی در اجرای آهنگ ها و تکنیک های کتاب های بعدی را می توان برشمرد. بنابراین هرگز تا زمانی که یک درس را به طور کامل و روان نتوانید اجرا کنید، درس بعدی را شروع ننمایید.

وحید سرابی
٩٧/١/۵
asoa.ir

(انتشار این مطلب با ذکر منبع بلامانع میباشد.)