درس شانزدهم(کتاب اول)

درس شانزدهم (کتاب اول)

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت “دو” بر روی سیم اول، آشنایی با میزان های سه ضربی، توانایی تشخیص کوک بودن یا ناکوک بودن ساز

از این درس به بعد نت های روی سیم اول را یاد می گیریم که جایگاه آنها بر روی دسته ی ساز، شبیه نت های روی سیم سوم است؛ بنابراین اگر بر روی سیم اول(نازک ترین سیم) بدون گرفتن انگشتان دست چپ آرشه بکشیم درواقع صدای نت “دو” را تولید نموده ایم که فرکانس آن دو برابر زیرتر از نت “دو” بر روی سیم سوم است.

جایگاه این نت بر روی خطوط حامل نیز همان جایگاه نت “دو” است که در درس دهم یاد گرفتیم، یعنی بین خط سوم و خط چهارم؛ با این تفاوت که بجای شماره ی انگشت سوم، روی آن صفر نوشته میشود که به معنای اجرا کردن آن به صورت دست باز بر روی سیم اول است.
در این درس عدد میزان نمای ما که بلافاصله بعد از کلید سل آمده، سه چهارم را نشان می دهد و به معنای آن است که میزان های ما سه ضربی می باشد.

تمرین اول:

این تمرین بر روی چهار سیم اجرا میگردد، بدینصورت که:
در میزان اول و بر روی سیم چهارم، یک ضرب “سل” با آرشه ی راست، یک ضرب “سل” با آرشه ی چپ و مجددا یک ضرب “سل” با آرشه ی راست.
در میزان دوم و بر روی سیم سوم، یک ضرب “دو” با آرشه ی چپ، یک ضرب “دو” با آرشه ی راست و مجددا یک ضرب “دو” با آرشه ی چپ.
میزان سوم مانند میزان اول اجرا می شود با این تفاوت که بر روی سیم دوم آرشه می کشیم، یعنی یک ضرب “سل” با آرشه ی راست، یک ضرب “سل” با آرشه ی چپ و مجددا یک ضرب “سل” با آرشه ی راست.
میزان چهارم را نیز مانند میزان دوم اجرا می کنیم با این تفاوت که بر روی سیم اول آرشه می کشیم، یعنی یک ضرب “دو” با آرشه ی چپ، یک ضرب “دو” با آرشه ی راست و مجددا یک ضرب “دو” با آرشه ی چپ.
و در میزان آخر سه ضرب نت “دو” باز بر روی سیم اول و با یک حرکت آرشه ی راست اجرا می گردد. در میزان آخر به شکل نت یک نقطه اضافه شده و به همین جهت آن را سفید نقطه دار می نامند و کشش آن برابر با سه ضرب است.

تمرین دوم:

در این تمرین از سه نت موجود در هر میزان، نت اول را با آرشه ی راست و دو نت بعد را به دلیل اینکه با خط اتحاد به هم وصل شده اند با یک حرکت آرشه ی چپ اجرا می کنیم:
میزان اول و بر روی سیم چهارم، یک ضرب “سل” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “سل” با آرشه ی چپ
میزان دوم یک ضرب “لا” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “لا” با آرشه ی چپ
میزان سوم یک ضرب “سی” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “سی” با آرشه ی چپ
در میزان چهارم به روی سیم سوم رفته و سپس یک ضرب “دو” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “دو” با آرشه ی چپ
در میزان پنجم به روی سیم دوم رفته و یک ضرب “سل” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “سل” با آرشه ی چپ
میزان ششم یک ضرب “لا” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “لا” با آرشه ی چپ
میزان هفتم یک ضرب “سی” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “سی” با آرشه ی چپ
در میزان آخر بر روی سیم اول رفته و سپس یک ضرب “دو” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب “دو” با آرشه ی چپ.

تمرین سوم:

این تمرین عینا همان نت ها و کشش های تمرین دوم است و از لحاظ صدادهی هیچ تفاوتی با تمرین قبلی ندارد و تنها شکل نوشتاری آن تفاوت پیدا کرده است و نیازی به انجام آن نیست. در واقع هدف از نگارش این دو تمرین مشابه، عادت کردن هنرجو به نحوه ی آرشه کشی صحیح در میزان های سه ضربی و با فیگورهای دو ضرب – یک ضرب و یا برعکس است؛ چراکه اغلب هنرجوها به دلیل اینکه برای نت های یک ضربی و دو ضربی سرعت آرشه کشی یکسانی دارند، بنابراین قادر به اجرای صحیح تمرین سوم نمی باشند و به همین دلیل تمرین دوم با شکلی متفاوت نگاشته شده تا هنرجو درک نماید که در اجرای دو نت اول آرشه دو قسمت شده و برای نت های سوم یک قسمت، تا بدین ترتیب سرعت های متفاوتی را برای اجرای این نوع فیگورها انتخاب نماید.

تولدت مبارک

همانطور که مشاهده می کنید، نت هایی که در میزان های اول خط های اول و سوم با کادر مشکی مشخص شده اند درواقع بر روی هر چهار سیم اجرا می گردند و با توجه به اینکه فواصل نت های این قطعه برای همه ما ایرانی ها آشناست، از این قعطه می توان برای تشخیص کوک بودن و یا ناکوک بودن ساز استفاده نمود. بدین صورت که نت های مشخص شده را نواخته و به صدای تولید شده به دقت گوش می کنیم، درصورتی که صدای تولید شده به گوش ما خوشایند بود نشانه ی کوک بودن ساز است و در غیر اینصورت ساز نیاز به کوک شدن دارد. دقت نمایید که بهتر است این کار را زیر نظر مدرس و یا یک فرد باتجربه و با کوک های مختلف انجام دهید تا گوش شما کم کم قوی شده و به فواصل صحیح عادت نماید و فراموش نکنید که برای کوک نمودن ساز اولین گام تشخیص ناکوکی ساز است و فعلا بعد از تشخیص ناکوکی در صورت دسترس نبودن مدرس با تیونر کوک نمایید تا آسیبی به سیم های شما نرسد.

آموزش تصویری درس شانزدهم(کمانچه)

آموزش تصویری درس شانزدهم(ویلن)

-برای مشاهده ی درس های بعدی اینجا کلیک نمایید.

برچسب ها:
جایگاه نت دو, نت دو, محل نت دو روی ویلن, محل نت دو روی کمانچه, جایگاه نت دو روی کمانچه, نام سیم اول کمانچه, نام سیم اول ویلن, سیم اول کمانچه, سیم اول ویلن

× 09339626002