درس نهم از کتاب اول

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت “سی”، توانایی اجرای فواصل پنجم

اگر بر روی سیم دوم انگشت دوم را جاگذاری کرده و آرشه بکشیم صدای نت “سی” را تولید نموده ایم. درواقع این نت همانند نت “می” گرفته میشود، با این تفاوت که بر روی سیم دوم قرار دارد و جایگاه این نت بر روی خطوط حامل نیز روی خط سوم می باشد.

تمرین اول:

در میزان اول دو ضرب نت “لا” و سپس دو ضرب نت “سی” و بقیه میزان ها نیز به همین ترتیب اجرا میگردند.

تمرین دوم:

در میزان اول ابتدا یک ضرب نت “دو” و سپس یک ضرب فاصله دوم آن یعنی نت “ر” را اجرا نموده و پس از آن دوباره یک ضرب نت “دو” و سپس یک ضرب فاصله ی پنجم آن یعنی نت “سل” را اجرا می نماییم. فواصل پنجم بین دو نت، با یک خط شکسته نشان داده می شود و در دو سیم وسط نت هایی که با هم تشکیل فاصله ی پنجم میدهند، روبروی هم قرار گرفته و با یک انگشت گرفته میشوند. مانند نت “دو” و “سل” که هر دو دست باز هستند(بدون گرفتن سیم با انگشت دست چپ) و یا نت “ر” و “لا” که هر دو با انگشت اول گرفته می شوند.
در میزان دوم ابتدا یک ضرب نت “ر” اجرا شده و سپس یک ضرب فاصله ی دوم آن که نت “می” است اجرا میشود و در ادامه دوباره یک ضرب نت “ر” اجرا شده و سپس یک ضرب نت “لا” که فاصله ی پنجم نت “ر” است اجرا میگردد.
میزان سوم مانند میزان قبلی از یک نت بالاتر یعنی نت “می” شروع شده و سپس فاصله ی دوم آن یعنی “فا” اجرا میگردد و در ادامه دوباره نت “می” و سپس فاصله ی پنجم آن یعنی نت “سی” اجرا میشود و نهایتا خط اول در میزان آخر با دو ضرب نت “سل” و دو ضرب سکوت به پایان میرسد.
خط دوم این تمرین برعکس خط اول اجرا میگردد و به اختصار توضیح داده میشود؛ میزان اول یک ضرب نت “سی” یک ضرب نت “لا” یک ضرب نت “سی” و سپس یک ضرب نت “می”، میزان دوم یک ضرب نت “لا” یک ضرب “سل” یک ضرب “لا” و سپس یک ضرب “ر”، میزان سوم یک ضرب نت “سل” یک ضرب نت “فا” یک ضرب نت “سل” یک ضرب نت “دو” و در میزان آخر دو ضرب نت “دو” و دو ضرب سکوت اجرا میگردد.

آهنگ مجنون نبودم:

برای حفظ کردن این قطعه نیز ابتدا آنقدر دو میزان اول را نواخته تا پنجه های ما به نت های آن عادت نموده و سپس همان میزان ها را با شعر متناسب با آن می خوانیم، برای سایر میزان ها هم بدین شکل عمل می کنیم. البته این قطعه با توجه به اینکه دارای ضد ضرب بوده و این اصطلاح در کتاب دوم آموزش داده میشود، به صورت کامل تر در درس های بعدی خواهد آمد.

ریتم قابل اجرا در ریتم باکس: ۳۱

-برای مشاهده ی درس دهم اینجا کلیک نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --