درس هشتم از کتاب اول

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت “لا”، توانایی اجرای فواصل چهارم

اگر بر روی سیم دوم انگشت اول را جاگذاری کرده و آرشه بکشیم صدای نت “لا” را تولید نموده ایم. درواقع این نت همانند نت “ر” گرفته میشود، با این تفاوت که بر روی سیم دوم قرار دارد.

نت لا, سیم دوم

نت “لا” در روی خطوط حامل در بین خط دوم و سوم واقع شده است.

تمرین اول:

میزان اول دو ضرب “سل” سپس دو ضرب “لا”
میزان دوم دو ضرب “لا” سپس دو ضرب “سل”
میزان های سوم و چهارم تکرار این دو میزان هستند.

تمرین دوم:

میزان اول دو ضرب “دو” و سپس دو ضرب فاصله ی چهارم آن یعنی “فا” را اجرا می کنیم. در انتهای این میزان علامت تکرار یک میزان وجود دارد و به معنی این است که میزان اول دو بار باید اجرا گردد.
میزان دوم از نت “دو” تا “فا” حرکت کرده و نت های مابین این دو نت را یک ضرب یک ضرب اجرا می کنیم یعنی “دو”، “ر”، “می”، “فا” و هر کدام یک ضرب.
میزان سوم تکرار میزان اول هست که باز دو بار اجرا میگردد.
میزان چهارم مانند میزان دوم نت های مابین “دو” تا “فا” را اجرا کرده با این تفاوت که این بار از “فا” به سمت “دو” یک ضرب یک ضرب حرکت می کنیم.
و آخرین میزان نیز تکرار میزان اول می باشد.

تمرین سوم:

میزان اول دو ضرب “ر” و سپس دو ضرب فاصله ی چهارم آن نت “سل”. در انتهای این میزان نیز همانند تمرین قبل تکرار یک میزان قرار دارد.
میزان دوم از نت “ر” تا “سل” حرکت کرده و نت های مابین این دو نت را یک ضرب یک ضرب اجرا می کنیم یعنی “ر”، “می”، “فا”، “سل” و هر کدام یک ضرب.
و آخرین میزان نیز تکرار میزان اول می باشد.

چک چک باران:

در میزان اول یک ضرب نت “دو”، یک ضرب نت “فا” و سپس دو ضرب نت “فا”، در میزان بعد دو ضرب “فا” و سپس دو ضرب “سل” اجرا میشود. پس از دو میزان اول این آهنگ علامت تکرار دو میزان آمده که بدین معناست دو میزان اول باید دو بار اجرا شود.
در میزان های بعد یک ضرب “لا” و یک ضرب “سل” و سپس دو ضرب “لا” اجرا میشود. خط کشیده شده زیر نت “لا” تا نت “فا” در میزان بعد، به معنای این است که انگشت اول که مربوط به نت “لا” است تا میزان بعدی که خط ادامه دارد برداشته نشود. در آخرین میزان خط اول دو ضرب “فا” و سپس دو ضرب “سل” اجرا میگردد. میزان اول و دوم خط دوم تکرار دو میزان آخر خط اول است با این تفاوت که در نت آخر بجای نت “سل”، نت “فا” قرار داده شده. تا اینجا همه ی نت هایی که اجرا کردیم دوباره در میزان های بعدی تکرار شده است با این تفاوت که بجای یکی از نت های “فا”، سکوت آمده است.

ریتم اجرا در ریتم باکس: ۳۱

اتود:

-در آخر باز تکرار می شود که تمرین ها و قطعات باید حفظ شده و هنرجو آنها را از حفظ بنوازد، این کار باعث افزایش توانایی هنرجو در نواختن قطعات میگردد.
asoa.ir
برای رفتن به درس نهم اینجا کلیک نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --